Komponenti II – Programi SCPA

Komponenti II: Menaxhimi Strategjik


Ky komponent do të përqendrohet në tre fusha bazë:

  1. Zhvillimi i kapaciteteve të Monitorimit dhe Vlerësimit në nivel qendror (PSH dhe MPB) dhe DVP dhe komisariate për të mbledhur, analizuar dhe përdorur të dhëna që përdoren për të marrë vendime për menaxhimin, përcaktimin e strategjive etj, si dhe për të identifikuar rezultatet dhe për të komunikuar më mirë arritjet e tyre tek institucionet e tjera dhe Qeverisë si dhe publikut të gjerë.
  2. Mbështetja për komunikim. Permirësimi i komunikimit brenda DVP-ve pilot për të përmirësuar komunikimin e brendshëm si dhe fomalizimin e komunikimit me aktorët jashtë institucionit
  3. Mbështetja për koordinim në nivel lokal me aktorë të ndryshëm duke punuar me OJF-të si dhe zhvillimi i procedurave të qarta për këtë koordinim. Ndërsa në nivelin qëndror do rishikohen dhe koordinohen strategjitë dhe planet e veprimit në përpjekje për të përcaktuar indikatorë të koordinuar edhe me institucione të tjera të drejtësisë penale si dhe ndarja e të dhënave.
Albanian