Komponenti I – Programi SCPA

Komponenti I: Drejtoritë Vendore të Policisë të Përzgjedhura


Do të fokusohet në dy Drejtori Vendore të Policisë (DVP) të Perzgjedhura:

duke u përqendruar në

  1. Analizen e boshllëqeve në zinxhirin e kompetencave dhe në ofrimin e shërbimit në dy DVP pilot me qëllim hartimin e një metodologjie më të përqendruar.
  2. Financimi i projekteve konkrete te këto dy DVP për të përmirësuar situatën me trajnime, monitorime me ekspertë për të zhvilluar procedurat dhe aftësitë operacionale, të menaxhimit dhe administrimit.
  3. Përmirësime në infrastrukturën e dy DVP-ve
  4. Mbështetjen për rritjen e përgjegjshmërisë së policisë, nëpermjet krijimit ose përmirësimit te grupeve të komunitetit, të cilët do të angazhohen për të adresuar problement e sigurisë
  5. Financimi i replikimit të modeleve të sukseshme ne DVP të tjera
  6. Këshillim nga eksperti ndërkombëtar për fuqizimin e drejtuesve lokal për të punuar në partneritet me institucionet vendore dhe komunitetet.

Albanian