Veprimtari në Gjimnazin “Dervish Hekali”, Ballsh – Programi SCPA

Veprimtari në Gjimnazin “Dervish Hekali”, Ballsh

Gjate këtij veprimtarise trainerja i ndau nxënësit në grupe dhe ilustroi me shembuj rastet e konfliktit që lindin per shkak të diskriminimit racor, etnik apo fetar.

Nxënësit u ftuan të aktronin në rolet e palëve të konfliktuara dhe ndërmjetësit, i cili paraqet rrugën e zgjidhjes së konfliktit specific, pa kaluar në mosmarrvëshje apo dhunë.

Nisma “Ndërmjetësit e Rinj” tashmë ka arritur të fuqizojë dhe informojë strukturat e qeverive të nxënësve në të dy shkollat e Ballshit.

Albanian