Skema e Granteve – Programi SCPA

Thirrja nr. 3 - Aplikime në SG, SCPA

“Forcimi i Policimit në Komunitetnë Shqipëri”, program i financuar nga Qeveria Suedeze dhe që asiston zbatimin e reformës së Policimit në Komunitet në Shqipëri, shpall Thirrje Nr. 3 për Aplikime në Skemën e Granteve (deri më, datë 21 Shkurt 2019, ora 17:00)

Skema e Granteve

Kjo skemë do të shërbejë si mjet për mbështetjen dhë qëndrueshmërinë e disa fushave të programit si dhë në promovimin e qasjeve të reja që forcojnë parteritetet mes aktorëve kyç të komunitetit.

Procesi i përzgjedhjes do jetë i drejtë dhe transparent, me fokus tek grupet e pakicave dhe çështjet gjinore.
Albanian