Skema e Granteve – Programi SCPA

Thirrjen Nr.2, për Aplikime në Skemën e Granteve (përfunduar më, 23 prill 2018)

“Forcimi i Policimit në Komunitetnë Shqipëri”, program që financohet nga Qeveria Suedeze dhe që asiston zbatimin e reformës së policimit në komunitet në Shqipëri, shpall Thirrje Për Aplikime

Skema e Granteve

Kjo skemë do të shërbejë si mjet për mbështetjen dhë qëndrueshmërinë e disa fushave të programit si dhë në promovimin e qasjeve të reja që forcojnë parteritetet mes aktorëve kyç të komunitetit.

Procesi i përzgjedhjes do jetë i drejtë dhe transparent, me fokus tek grupet e pakicave dhe çështjet gjinore.
Albanian