Sesione informimi me komunitetin e Bashkise Vlore – Programi SCPA

Sesione informimi me komunitetin e Bashkise Vlore

Më datën 11 Qershor 2019, Qendra Psiko – Sociale ”Vatra”, zhvilloi dy  sesione informimi me përfaqësues të komunitetit të Bashkisë Vlorë, me tematikat “Informimi i komunitetit  lidhur me shkaqet dhe pasojat sociale të dhunës në familje dhe dhunës me bazë gjinore” si dhe “Informimi i komunitetit  lidhur me legjislacionin  dhe mekanizmat mbrojtës të viktimave të dhunës”.

Gjatë takimeve, bisedat me komunitetin e Bakshkisë Vlorë, u përqëndruan në mënyrat më efikase për adresimin e rasteve të dhunës si dhe pasojat sociale të saj.

Albanian