Seminaret – Programi SCPA

Seminaret

Policimi në Komunitet:

Një strategji e ndërtuar në bazë të respektit për të Drejtat e Njeriut që angazhon Policinë dhe Komunitetin në një marrëveshje partneriteti me një platformë për të adresuar krimin dhe sjelljen anti-shoqërore në një menyre pro-aktive, të bazuar në dhënien e zgjidhjeve dhe të orientuar sipas nevojave të komunitetit. Një stil i ri i policimit dhe një filozofi që duhet të përshtatet dhe të integrohet në të gjithë organizatën policore.
Albanian