Projektet: Thirrja e dytë – Programi SCPA

Projektet: Thirrja e dytë

Projektet të shpallura fituese për Thirrjen e dytë të Skemës së Granteve

TIRANË

 • Organizata: Shoqata "For the Gender Integration
  Titulli i projektit: Fuqizimin ne komunitet për institucionet arsimore dhe Policisë se Shtetit
 • Organizata: Fondacioni "EDS"
  Titulli i Projektit: Bashkëpunim midis policisë dhe shoqërisë civile për ndërgjegjësimin për qarkullimin me biçikleta, masat mbrojtëse
 • Organizata: ARSIS Organizate Shoqërore e përkrahjes se te Rinjve
  Titulli i Projektit: Përmirësim i bashkëpunimit mes Policisë dhe Komunitetit
 • Organizata: Qendra për Teknologji Biznesi dhe Lidership (CBTL)
  Titulli i projektit: CyberCamp Tirana
 • Organizata: Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim (GADC)
  Titulli i Projektit: Krijimi i Grupeve kundër dhunës në familje në Baldushk, Farkë, Pezë, Nj.Nr.7
 • Organizata: Organizata "Në familje, për familjen"
  Titulli i Projektit: Forcimi i policimit në komunitet në zonat rurale, Tiranë
 • Organizata: Qendra për Teknologji Biznesi dhe Lidership (CBTL)
  Titulli i projektit: CyberCamp Tirana
 • Organizata: Qendra për Zhvillim dhe Iniciativa
  Titulli i Projektit: Fuqizimi i Partneritetit Polici
 • Organizata: “Agenda Institute”
  Titulli i Projektit: Monitorimi i opinionit publik ne Qarkun Tiranë mbi rolin e policisë në jetën e përditshme të komunitetit
 • Organizata: Qendra e Zhvillimit të Shoqërisë Civile (CSDC) Durrës
  Titulli i projektit: Mobilizim i komunitetit te Bashkisë Kavajë për Policimin në komunitet
 • Organizata: "GO2 Organizatë për Planifikim të Qëndrueshëm Urban"
  Titulli i Projektit: I sigurt për në Shkollë

Kukës

 • Organizata: Instituti Shqiptar për Inovacionin Social
  Titulli i Projektit: Partneriteti polici - qeverisje lokale për barazinë gjinore dhe dhunën në familje
 • Organizata: Shoqata Alpin
  Titulli i Projektit: Forcimi i Policimit në Komunitetet
 • Organizata: “Stop AIDS”
  Titulli i Projektit:Fuqizimi i rolit policisë kundër drogave

Elbasan

 • Organizata: Forumi i gruas, Elbasan
  Titulli i Projektit: Ndërveprim midis Policisë së Shtetit dhe komunitetit në lidhje me DHF dhe DHBGJ
 • Organizata: Shoqata "Tjetër Vizion", Elbasan
  Titulli i Projektit:Parandalimi i kriminalitetit në Qarkun Elbasan
 • Organizata: Fondacioni A2B
  Titulli i Projektit:Polici, miku im

Gjirokastër

 • Organizata: Shoqata Multifunksionale për Kulturë, Edukim dhe Zhvillim
  Titulli i Projektit: Parandalimi i dhunës përmes bashkëpunimit polici-shkollë – institucione, në zbatim të policimit në komunitet në Bashkinë Gjirokastër.
Albanian