Përmbledhje e Programit – Programi SCPA
Përmbledhje e Programit
Programi "Forcimi i Policimit në Komunitet në Shqipëri", faza II, 2017-2020 (SCPA) 5filloi më, 4 janar 20175 dhe do të vazhdojë për 4 vjet, deri më, Dhjetor 2020.
Programi ka katër fushat e ndërhyrjes dhe mbështetjes së tij për Policinë e Shtetit, si përfituesja kryesore të tij, por edhe qeverisjen lokale, organizatat e shoqërisë civile dhe të medias, në të gjithë vendin.
Programi menaxhohet nga Ekipi i Menaxhimit të Programit, i përbërë nga ekspertë ndërkombëtarë dhe vendorë për çështjet policore.
Teoria e Ndryshimit
Programi SACP bazohet në konstatimin dhe pranimin se ka një nevojë të fortë për të rritur besimin e ndërsjellë dhe partneritetin midis policisë dhe komunitetit.
Ndikimi i parashikuar prej programit është të ndërtojë dhe përfiocojë besimin e ndërsjelltë dhe partneritetin midis policisë dhe komuniteteve, për të krijuar lagje të sigurta.

Komponentët e Programit

Skema e Granteve

Kjo skemë do të shërbejë si mjet për mbështetjen dhë qëndrueshmërinë e disa fushave të programit si dhë në promovimin e qasjeve të reja që forcojnë parteritetet mes aktorëve kyç të komunitetit. Procesi i përzgjedhjes do jetë i drejtë dhe transparent, me fokus tek grupet e pakicave dhe çështjet gjinore
Albanian