Seminaret – Programi SCPA

Seminaret

Gjatë datave 28-31 maj 2018 u organizua në Kukës trajnimi i SPZ-ve të Komisariatit Kukës dhe Komisariatit të Hasit me qëllim rritjen e kapaciteteve për policimin në komunitet të DVP Kukës si njëra nga DVP e zgjedhur pilot. Programi Suedez me anë të ekspertëve të tij dhe në bashkëpunim me Sektorin e Policimit në Komunitet në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë trajnuan SPZ-të për “Forcimin e Policimit në Komunitet në Shqipëri”.

Ndërsa SPZ-të e Komisariatit Tropojë iu nënshtruan këtij trajnimi në datat 5-8 qershor 2018 në qytetin Bajram Curri, duke përfunduar kështu trajnimin për të gjithë SPZ-të e DVP Kukës.

Përveç temave teorike mbi Policimin në Komunitet të tilla si: Policimi në Komunitet si filozofi, paradigma e ndryshimit, sistemi dhe elementet e Policimit në Komunitet, u trajtuan në mënyre praktike tema siç ishin roli, detyrat dhe përgjegjësitë e SPK, parandalimi në rendin publik, veprimi pro-aktiv në vend të atij reagues, bashkëpunimi me qytetarët dhe aktorët e tjerë të komunitetit etj.

Pjesëmarrësit e vlerësuan angazhimin, eksperiencën e trajnuesve dhe metodologjinë e përdorur dhe shprehen dëshirën për të patur trajnime të tilla edhe në ta ardhmen sidomos përsa i përket menaxhimit të konflikteve.

Albanian