Menaxhimi dhe Qeverisja – Programi SCPA

Arkitektura e Programit:

Matrica e monitorimit dhe matrica e menaxhimit të riskut luajnë një rol të rëndësishëm në Menaxhimin e Programit dhe Qeverisjen e tij.
icon51
Komiteti Drejtuesi Programit
Struktura e kryesor vendimmarrëse është Komiteti Drejtues.

Ai përbëhet nga Ministria e Brendshme, Policia e Shtetit, DDPFFA, shoqata e qeverisjes lokale, shoqëria civile, Ministritë e tjera relevante, Agjencitë (si MD dhe Ministria e Arsimit), dhe Ambasada Suedeze.

Komiteti drejtohet nga Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit.

Struktura e Menaxhimit

icon51
Ekipi i Menaxhimit të Programit
EMP e përdor Komitetin Drejtues si mjet për rritjen e sfidave dhe mundësive, dhe që të sigurojë materiale përgatitore sipas nevojës.

Kjo përfshin zhvillimin e aktiviteteve, në kuadër të programit, për të arritur objektivat e vendosura dhe rezultatet e dëshiruara, si dhe monitorimin e rezultateve në të dy nivelet si të produkteve dhe të rezultateve, duke bërë rregullimet e nevojshme.

Partnerët:

  • Ministria e Brendshme
  • Policia e Shtetit
  • Ministria e Arësimit
  • Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Sportev
  • Ministria e Shëndetsisë
  • Qerverisja Vendore
  • Organizatat e Shoqërisë Civile
Albanian
  • Albanian
  • English