Grantet: Thirrja e dytë – Programi SCPA

Grantet: Thirrja e dytë

Njoftim
Shtyrje e afatit për dorëzimin e projekt-propozimeve per versionin e printuar! Meqenëse afati perfundimtar i dorëzimit të projekt-propozimeve në kuadër të thirrjes së dytë për aplikime është data 22 prill 2018 dhe korrespondon me diten e dielë, vini re se ky afat, vetëm për dorëzimin e versionit të printuar të aplikimit shtyhet për të hënën datë 23 prill 2018 ora 10.00. Ndërsa afati përfundimtar për dorëzimin e versionit elektronik të aplikimit mbetet data 22 prill 2018.


Përfunduar më, 23 prill 2018 ora 10.00!

“Forcimi i Policimit në Komunitet në Shqipëri”, program që financohet nga Qeveria Suedeze dhe që asiston zbatimin e reformës së policimit në komunitet në Shqipëri, shpall Thirrjen Nr.2 Për Aplikime.

Organizata Jofitiprurëse (OJF), konsorciume dhe Organizata me Bazë Komunitare të cilët dëshirojnë të aplikojnë për grante nën Skemën e Granteve të këtij Programi, janë të ftuar të paraqesin projekt-propozime në kuadër të Thirrjes Nr.2, e cila do zbatohet në qarqet Tiranë, Elbasan, Kukës dhe Gjirokastër.

Inkurajohen të aplikojne organizata me seli ne zonat ku parashikohet të zbatohet thirrja dhe projekt-propozimet të përfshijnë jo vetëm Bashkitë Qendër Qarku (Tiranë, Elbasan, Kukës dhe Gjirokastër) por edhe bashkitë e tjera përbërëse (psh. Kavajë, Tropojë, Gramsh etj.), apo njësitë administrative të tyre.

Për organizatat të cilat nuk kanë seli në këto zona, si kusht detyrues për aplikim në këtë thirrje, është bashkë-aplikimi me një organizatë lokale/aktivistë lokalë duke nënshkruar paraprakisht një marrëveshje bashkëpunimi për zbatimin e projektit.

Programi do të ofrojë tre lloj grantesh:

Grante deri në 15,000 € (3 për qarkun Tiranë, 1 për qarkun Elbasan dhe 1 për qarkun Kukës) dhe
Grante deri në 10,000 € (4 për qarkun Tiranë) do të jepen për projekt-propozime që synojnë:

  1. Fuqizimin e organizatave të shoqërisë civile për të mbështetur krijimin dhe ngritjen e kapaciteteve të koalicioneve me bazë komunitare me synim përmirësimin e marrëdhënieve dhe bashkëpunimin e vazhdueshëm mes Policisë së Shtetit dhe komuniteteve vendore si dhe rritjen e besimit te ndërsjelltë;
  2. Përmirësimin e ndërveprimit mes Policisë së Shtetit dhe aktorëve të tjerë lokalë, anëtarë të mekanizmave lokale të referimit, për rritjen e cilësisë së masave parandaluese dhe rritjen e cilësisë së shërbimeve ndaj rasteve të dhunës në familje dhe dhunës me bazë gjinore.

Afati kohor për zbatimin e projektit: deri në 18 muaj

Grante deri në 5,000 € (nga 2 grante për qarqet Elbasan, Kukës dhe Gjirokastër dhe 3 për qarkun Tiranë) do të jepen për projekt-propozime që synojnë:

krijimin dhe konsolidimin e partneriteteve ndërmjet policisë, institucioneve vendore dhe komuniteteve duke pasur në fokus rininë, si iniciativa në fushën e zgjidhjes së konflikteve, ndërgjegjësimin, pasojat e përdorimit të drogave dhe substancave narkotike, sigurinë në trafikun rrugor, bulizmin dhe krimin kibernetik, trafikimin e qenieve njerëzore, krimet homofobike, ekstremizmin e dhunshëm, etj; me theks të veçantë në masat parandaluese.

Afati kohor: deri në 7 muaj


Dërgoni propozimin

Projekt-propozimet tuaj duhet të plotësohen sipas Formularit të Aplikimit dhe Udhëzuesit për Aplikime. Aplikimi dhe dokumentat mbështetëse duhen dorëzuar deri në datën 22 Prill 2018, ora 17:00.
Albanian