Buletin Informativ: DVP Elbasan – Programi SCPA

Buletin Informativ: DVP Elbasan

DVP Elbasan boton Buletin Informativ

Në kuadër të përmirësimit të komunikimit të brendshëm dhe të jashtëm të Policisë së Shtetit, programi ka mbështetur DVP Elbasan në përpilimin dhe botimin e dy Buletinëve Informativ për muajin mars 2018, për t’u shpërndarë tek punonjësit e kësaj DVP-je, komisariatet dhe stacioneve të policisë që mbulon, tek DVP-të e tjera, tek Drejtoria e Përgjithshme e Policisë si dhe publiku i gjerë më anë të mediave sociale.

Qëllimi i këtij aktiviteti është informimi i punonjësve dhe publikut për aktivitetet e kryera nga kjo strukturë policie dhe rritja e ndërgjegjësimit të publikut për punën e policisë dhe mundësitë e shumta të bashkëpunimit me të.
Ky Buletin do vazhdojë të botohet nga vetë DVP në të ardhmen.

Albanian