Buletine te EMP 2022 – Programi SCPA

Buletine te EMP 2022

Qëllimi i këtij aktiviteti është informimi i punonjësve dhe publikut për aktivitetet e kryera nga Ekipi i Menaxhimit të Projektit (EMP) dhe strukturat e Policisë së Shtetit në rritjrn e ndërgjegjësimit të publikut për punën e policisë dhe mundësitë e shumta të bashkëpunimit me të. Këto buletine do të vazhdojnë të botohen nga EMP në mënyrë periodike në të ardhmen.
Buletine informative të EMP (2021) :
buletin prill 2022

Buletini, Prill 2022

buletini mars

Buletini, Mars 2022

shkurt buletin

Buletini, Shkurt 2022

janar 2022

Buletini, Janar 2022

Albanian