Buletine të EMP 2021 – Programi SCPA

Buletine të EMP 2021

Qëllimi i këtij aktiviteti është informimi i punonjësve dhe publikut për aktivitetet e kryera nga Ekipi i Menaxhimit të Projektit (EMP) dhe strukturat e Policisë së Shtetit në rritjrn e ndërgjegjësimit të publikut për punën e policisë dhe mundësitë e shumta të bashkëpunimit me të. Këto buletine do të vazhdojnë të botohen nga EMP në mënyrë periodike në të ardhmen.
Buletine informative të EMP (2021) :
buletin prill 2021

Buletini, Prill 2021

mars emp img

Buletini, Mars 2021

buletin shkurt 2021

Buletini, Shkurt 2021

buletin janar 2021

Buletini, Janar 2021

Albanian