Buletine të EMP 2021 – Programi SCPA

Buletine të EMP 2021

Qëllimi i këtij aktiviteti është informimi i punonjësve dhe publikut për aktivitetet e kryera nga Ekipi i Menaxhimit të Projektit (EMP) dhe strukturat e Policisë së Shtetit në rritjrn e ndërgjegjësimit të publikut për punën e policisë dhe mundësitë e shumta të bashkëpunimit me të. Këto buletine do të vazhdojnë të botohen nga EMP në mënyrë periodike në të ardhmen.
Buletine informative të EMP (2021) :
buletin qershor 2021

Buletini, Qershor 2021

buletin prill 2021

Buletini, Prill 2021

mars emp img

Buletini, Mars 2021

buletin shkurt 2021

Buletini, Shkurt 2021

buletin janar 2021

Buletini, Janar 2021

Albanian