Buletine EMP 2019 – Programi SCPA

Buletine EMP 2019

Qëllimi i këtij aktiviteti është informimi i punonjësve dhe publikut për aktivitetet e kryera nga Ekipi i Menaxhimit të Projektit (EMP) dhe strukturat e Policisë së Shtetit në rritjrn e ndërgjegjësimit të publikut për punën e policisë dhe mundësitë e shumta të bashkëpunimit me të. Këto buletine do të vazhdojnë të botohen nga EMP në mënyrë periodike në të ardhmen.
Buletine informative të EMP (2019) :
Buletini informativ Dhjetor 2019

Buletini, Dhjetor 2019

Newsletter November 2019

Buletini, Nentor 2019

Buletini-Tetor2019

Buletini, Tetor 2019

Buletini-Shtator2019

Buletini, Shtator 2019

Korrik 2019

Buletini, Korrik 2019

Maj 2019

Buletini, Maj 2019

buletini-prill2019-EMP

Buletini, Prill 2019

Buletini Mars 2019 EMP

Buletini, Mars 2019

shkurt2019-EMP

Buletini, Shkurt 2019

Buletini informativ Janar 2019 EMP

Buletini, Janar 2019

Albanian