Anketime në Njësitë Administrative nr. 4, 5, 6, 8 – Programi SCPA

Anketime në Njësitë Administrative nr. 4, 5, 6, 8

Në datën 11 Maj, ekipi i organizatës ARSIS ka realizuar anketime me anëtarët e komunitetit pranë Njësive Administrative nr.4, 5, 6 dhe 8.

Anketimet kanë si qëllim vlerësimin e impaktit mbi projektin “Grupi Komunitar Këshillimor-një mjet për të përmisuar bashkëpunimin mes Policisë dhe Komunitetit”.

Anëtarë të komunitetit dhe përfaqësues të agjensive shërbimofruese publike dhe jopublike në zonë kanë dhënë feedback-un e tyre mbi ndikimin që ka patur zbatimi i projektit në komunitetet ku ata jetojnë.

Albanian